บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originหนองคาย (Nong Khai province)เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย มีชายแดนติดต่อกับแขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซของประเทศลาว จังหวัดหนองคายมีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในเทศกาลวันออกพรรษา จังหวัดหนองคายแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน โดยอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคืออำเภอโพนพิสัย (642.7 ตารางกิโลเมตร) อำเภอที่เล็กที่สุด คืออำเภอโพธิ์ตาก (102.5 ตารางกิโลเมตร) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออำเภอเมือง (150,จังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ438 คน)ในขณะที่อำเภอโพิธิ์ตากมี่ประชากรน้อยที่สุด (15,284 คน) หนองคายมีลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตามลำน้ำโขง โดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) เป็นระยะทางประมาณ 615 กิโลเมตรจังหวัดหนองคายมีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคอีสาน โดยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวออกไป มีประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดในภาคอีสานที่มีขนาดเล็กที่สุดรองลงมา ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ (3,161.2 ตร.กม.)และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีพื้นที่รวม 3,859.086 ตารางกิโลเมตร